​UVOD

(1) Pravilnik o zaštiti privatnosti je interni akt o implementaciji Uredbe (EU) 2016-679 Europskog parlamenta i Vjeća od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka odnosno tzv. Opće uredbe o zaštiti podataka (kraće označene “GDPR”).  Njime se uređuje prikupljanje i  obrada osobnih podataka od strane voditelja i izvršitelja obrade, utvrđuju temeljna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Voditelja obrade i zakonskim normama.

(2) Pravilnikom o zaštiti privatnosti dajemo odgovore korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili drugim osobama kao ispitanicima, na sljedeća važna pitanja glede zaštite osobnih podataka:

 1. tko je voditelj obrade osobnih podataka,
 2. koja su načela prikupljanja i obrade osobnih podataka,
 3. koje osobne podatke prikupljamo,
 4. koje podatke ne prikupljamo i ne obrađujemo,
 5. načine prikupljanja osobnih podataka,
 6. svrhe i razloge prikupljanja osobnih podataka,
 7. način obrade osobnih podataka,
 8. čuvanje osobnih podataka,
 9. dijeljenja osobnih podataka,
 10. podatke o službeniku za zaštitu osobnih podataka
 11. mjere zaštite osobnih podataka
 12. prava ispitanika

(3) Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih
partnera je naš prioritet.  Molimo stoga da tekst u nastavku  pažljivo pročitate!

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

(1) MARIJA krojačko trgovački obrt ( u daljnjem tekstu ῎Voditelj obrade῎) , Karlovačka cesta 61, 47280Ozalj, OIB:85959748365 je voditelj obrade osobnih podataka u skladu s “GDPR-om”, zakonom i dr. propisima o zaštiti osobnih podataka.

​(2) ​”Voditelj obrade” poštuje privatnost i štiti osobne podatke koje  prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

(3)  U skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima možete nas, vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka, kontaktirati na info@ssw.hr ili tel. +385/(0)14673669.

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

U okviru svog poslovanja tj. obavljanja registrirane trgovačke  djelatnosti “Voditelj obrade” može prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke s obzirom na kategorije ispitanika (kupci,  korisnici,  klijenti, i dr.) i naše usluge koje pružamo . U osnovi radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

(1) “Voditelj obrade” može osobne podatke prikupljati na različite načine:

(2) Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti .

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Voditelj obrade  koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža web stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i tako dalje. Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika.

(3) Voditelj obrade na stranicama internet trgovine koristi usluge za analizu posjeta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružatelj usluga može uporabom kolačića pratiti korisnikove posjete našim i drugim internet sjedištima i na osnovu toga korisniku prikazivati plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružatelja usluga zaduženih za prikaz oglasa.

SVRHE PRIKUPLJANJA  I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

(1) “Voditelj obrade” može obrađivati osobne podatke u  svrhe:

(2) U slučaju neophodnosti za određene ćemo svrhe dodatno tražiti od korisnika izričitu privolu.

(3) U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koji se zahtijevaju od strane “voditelja obrade” za sklapanje pravnog posla i ostvarivanja prava iz ugovora ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen.

DIJELJENJE OSOBNIH OSOBNIH PODATAKA

(1) “Voditelj obrade” može dijeliti prikupljene osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

(2) Pod trećim osobama u smislu prethodnog stavka smatraju se  zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske, sudovi, državna odvjetništva, državni organi i institucije koje su nadležne za rješevanja zahtjeva koje procesuira “Voditelj obrade”.

(3) Prilikom prijenosa podataka ispitanika “Voditelj obrade” strogo poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

(4) “Voditelj obrade” registriranu djelatnost obavlja osobno, ali dijelove  može dati u rad svojim suradnicima (podizvođačima, IT Servisa, prijevoznik, i dr) te sukladno tome s njima dijeli neophodne osobne podatke za izvršenje posla (naloga), a to su:

(5) “Voditelj obrade” je s knjigovodstvenim servisom ugovorio vođenje poslovnih knjiga prema  Zakonu o računovodstvu te sukladno tome dijeli neophodne osobne podatke za izvršenje posla (naloga), a to su osobni podaci stranaka (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN, adresa, broj računa i sl.), podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta, knjigovodstveni i financijski podaci i dr.

ČUVANJE  OSOBNIH PODATAKA

(1)Osobne podatke čuvamo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza.

(2) Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima. Osobne podatke prikupljene u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa i sukladno GDPR-u i zakonu.

(3) Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza čuvanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtijeva čuvanje podataka. Po isteku rokova čuvanja, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da Vas više ne možemo identificirati.

(4) Ako podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, podatke čuvamo sve dok ne povučete privolu.

NADZOR I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

(1) “Voditelj obrade” će osigurati da osobni podaci koje prikuplja i obrađuje budu dostupni najmanje mogućem broju zaposlenika, prema djelokrugu poslova i kompetencijama te će,  primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera, osigurati zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te gubitka, uništenja ili oštećenja.

(2) “Voditelj obrade” primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske standarde zaštite, metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

(3) Sa zaposlenicima, suradnicima i poslovnim partnerima  kojima su dostupni ili prikupljanju i obrađuju  osobne podatke ili  se dijele  osobni podaci “Voditelj obrade” će sklopiti ugovor/izjavu o povjerljivosti kojim će iste trajno obvezati na tajnost podataka.

(4) “Voditelj obrade” će poduzeti odgovarajuće mjere koje će se odnositi na zaposlenike u svakodnevnom radu s kupcima i klijentima s obzirom na zaštitu njihovih osobnih podataka. Te mjere između ostalog odnose se na:

(6) u slučaju kad vanjski suradnici(izvršitelji obrade) u ime i za račun  poslodavca (voditelj obrade) obrađuju prikupljene podatke obvezno će se sklopiti ugovor o obradi osobnih podataka, kojim se reguliraju pitanja zaštite osobnih podataka.

PRAVA ISPITANIKA I ROKOVI

(1) “Voditelj obrade”  poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

(2) U trenutku prikupljanja informacija od ispitanika “Voditelj obrade” će pružiti sljedeće primjenjive informacije:

(3) U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka.

(4) Kada je to zakonski predviđeno, ispitanik, kupac, ima sljedeća prava:

(5) Ukoliko ispitanik smatra da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu MARIJA krojačko trgovački obrt, Karlovačka cesta 61, 47280Ozalj ili putem e-mail adrese: ssw@ssw.hr. Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

PRIVOLA

Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke, prikupljene na temelju privole,  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

TROŠKOVI PO ZAHTJEVU ISPITANIKA

“Voditelj obrade” zadržava pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu ispitanika s osnova ovdje navedenih njegovih prava, ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Ova pravila o zaštiti privatnosti  primjenjuje se od 1.12.2018. godine.

(2) O svakoj izmjeni i dopuni  biti ćete pravovremeno obaviješteni puten  web stranice www.ssw.hr.

Z a K.T.O. MARIJA

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi: